Säännöt

Nimi ja Kotipaikka

 
Yhdistyksen nimi on Suomen Urologiset Hoitajat - URHOT ry.
Yhdistyksen kotikaupunki on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää urologista hoitotyötä valtakunnallisesti sekä ylläpitää urologista hoitotyötä tekevien hoitajien ammattitaitoa. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden pohjoismaiden sekä Euroopan urologisten hoitajien kanssa.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa
 • järjestämällä vuosikokousten yhteyteen luento- ja keskustelutilaisuuksia ja opintokäyntejä
 • laatimalla valtakunnallisia urologisia hoito-ohjeita
 • tekemällä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten, ammattikorkeakoulujen, Suomen urologiyhdistyksen sekä Euroopan urologisten hoitajien järjestön EAUN kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja kustannustoimintaa. Yhdistyksellä on lisäksi oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä urologisesta hoitotyöstä kiinnostunut, hoitotyön koulutuksen saanut henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.

Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Yhdistyksen myöntämää apurahaa saadakseen tulee olla yhdistyksen jäsen vähintään yhden kalenterivuoden ajan.

Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja jättää jäsenmaksunsa suorittamatta yhden vuoden ajalta, erotetaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä. Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä.

Hallitus valitsee kokouksessaan kunniajäseneksi henkilön, joka on huomattavalla tavalla tai pitkäaikaisesti vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja esittelee valinnan syys- tai kevätkokouksessa jäsenistölle. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen toimielimet

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja yhdistyksen hallitus.  
Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen toukokuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Tarvittaessa kokoukset voidaan järjestää myös etänä.

Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinaisesta kokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava jäsenille Uutis Urho -lehdessä tai sähköisessä jäsenkirjeessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.

Kokouskutsun laillisuuden tultua todetuksi kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.

Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus,hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
 • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja (jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi) joka kolmas vuosi,
 • valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä,
 • päätetään niistä lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan,
 • käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokouksessa esittää.
10§ Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavia asioita:

valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauksien myöntämisestä tilivelvollisille, käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokouksessa esittää.

Yhdistyksen hallitus

11§

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan samoin kolmeksi vuodeksi, kolmen (3) ollessa vuoroittain erovuorossa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

12§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin ja hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.
13§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi henkilövaaleissa arpa. Myös sähköisiä menetelmiä voidaan käyttää apuna hallitusten kokousten toteutuksessa.
14§ Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan. Hallitus valmistelee lisäksi yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta.

Toiminta ja tilikausi

15§ Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen on oltava valmiina tilintarkastajille vähintään kaksikymmentä (21) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

Vaalikelpoisuus

16§ Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita yhdistyksen jäsen. Luottamustoimeen valitun toimikausi kesää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi yhdistyksen luottamustehtävästään. Tällöin hänen tilalleen luottamustehtävään valitaan uusi jäsen.

Jäsenmaksut

17§ Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Sääntöjen muuttaminen

18§ Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että sääntömuutokset ovat esillä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa ja että muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Toiminnan lopettaminen

19§ Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä varsinaisessa kokouksessa ja ehdotuksen hyväksytyksi tullakseen on saatava kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Yhdistyksen varat käytetään tuolloin yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaisesti.

20§ Niissä kohdin, joita ei ole edellä olevissa säännöissä erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevaa lakia yhdistysten toiminnassa.
21§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.