Uroterapeutin auktorisointi

Suomen Urologiset Hoitajat – URHOT r.y. asetti syksyllä 2019 työryhmän laatimaan uroterapeutti-nimikkeelle auktorisointikriteerit ja toimintakäytänteet. Kesällä 2020 useat terveydenhuoltoalan jär-jestöt, yhdistykset ja urologian toimijat antoivat lausuntonsa auktorisointiluonnoksesta. Nimikkeen auktorisointiohjeissa on huomioitu eri asiantuntijoilta saatu palaute.

Auktorisoinnin tarkoituksena on yhtenäisten kriteerien perusteella osoittaa uroterapeutin hallitsema virtsaelinten hoidon/terapian erityisosaaminen. Tällä pyritään edistämään uroterapeuttien ammatti-lista urakehitystä sekä tuomaan näkyvyyttä uroterapeuttien toimintaan. Auktorisointi on yksi tapa tuoda esiin hoitotyön/fysioterapian asiantuntijuus uroterapiatyössä ja lisätä tämän työn arvostusta. Auktorisoidun uroterapeutin erikoisosaaminen tulisi nähdä myös yhteiskunnan, organisaation, hen-kilöstön sekä asiakkaan/potilaan etuna. Saadakseen käyttää auktorisoitu uroterapeutti -nimikettä tu-lee uroterapeutin osoittaa osaamisensa URHOT ry:n hyväksymällä tavalla.

Lataa koko ohje alta.

Lataa pdf