Yhdistys

Urhojen historiaa

Yhteistyötä ympäri Suomea työskentelevien urologisten hoitajien välillä oli suunniteltu eri sairaaloissa jo 70-luvun lopulta lähtien. Lopulliseen sysäykseen ja yhteistyötä vauhdittamaan tarvittiin kuitenkin kaksi kummisetää eli urologit Timo Lehtonen ja Olof Alfthan Meilahden sairaalasta. Ensimmäinen yhteydenotto kollegoihin tapahtui Meilahden sairaalasta käsin osastonhoitaja Kati Niirasen lähettäessä kirjeen kollegoille eri sairaaloihin tiedustellen kiinnostusta yhdistyksen perustamiseen.

Kiinnostusta löytyi, ja niin yhdistyksen alustava suunnittelukokous pidettiin Ilomantsissa 21.5.1982. Kokoukseen osallistui 14 urologista hoitajaa ympäri Suomea. Varsinainen Suomen urologiset hoitajat Urhot-yhdistyksen perustava kokous pidettiin maaliskuussa 1983. Yhdistyksen tarkoituksena oli kehittää jäsenten ammattitaitoa järjestämällä koulutusta urologisesta hoitotyöstä. Yhdistyksessä nähtiin heti alussa tärkeäksi luoda kontakteja muiden pohjoismaiden kollegoihin ja vastavuoroiset vierailut ruotsalaisten kanssa aloitettiin jo vuonna 1984.

HALLITUS

Puheenjohtaja
JAANA ROTHOVIUS

Sairaanhoitaja AMK, lähihoitaja
Pirkanmaan HVA, Tays, Urologian vuodeosasto
urhotpuheenjohtaja@outlook.fi

Varapuheenjohtaja
MIRA INKINEN

              Sairaanhoitaja AMK, uroterapeutti,           Päijät-Hämeen HVA, kotiutusyksikkö
             p.045 315 215 1               mira.sinkinen@gmail.com

Sihteeri
NIINA RINTALA

             Sairaanhoitaja, Uroterapeutti,                               kehittämiskoordinaattori,                 Keski-Pohjanmaan HVA, Soite
       p. 040 768 816  
          urhotsihteeri@outlook.com

Rahastonhoitaja
KATARIINA TUOMISTO

Sairaanhoitaja AMK
Pirkanmaan HVA, Tays, Urologian vuodeosasto urhotrahastonhoitaja@gmail.com

Jäsenvastaava
SINI PENTTINEN

                Sairaanhoitaja, Uroterapeutti                      Päijät-Hämeen HVA, Päijät-Hämeen                                     keskussairaala                          p. 040 721 2905 tai 044 440 3463 urhotjasen@gmail.com

Myyntivastaava
ARJA RINTALA

Sairaanhoitaja
Etelä-Pohjanmaan HVA, Seinäjoen keskussairaala Urologian poliklinikka
                         p.040 8497924                         urhotmarkkinointi@gmail.com

Koulutusvastaava
HANNA VEIJOLA

                Sairaanhoitaja, Uroterapeutti,                                  Apulaisosastonhoitaja,                          Varsinais-Suomen HVA, Tyks, Urologian poliklinikka
p02 313 006 4
hanna-maria.veijola@varha.fi

Koulutusvastaava
MUS'AB IGNAIM

Sairaanhoitaja AMK
Varsinais-Suomen HVA, Tyks, Urologian vuodeosasto
                        p.040 138 491 1                        musab@live.fi

Hallituksen jäsen
HANNU TAKA-EILOLA

                Sairaanhoitaja, uroterapeutti                          HUS Meilahti, Urologian poliklinikka                             p. 040 843 306 6                      handetakaeilola@gmail.com

Jäsenlehden päätoimittaja
HENNA SUOMINEN

Sairaanhoitaja YAMK, Apulaisosastonhoitaja Pirkanmaan HVA, Tays, Urologian vuodeosasto p.044 472 8443         urhotpaatoimittaja@outlook.com henna.suominen@pirha.fi

Säännöt

Nimi ja Kotipaikka


Yhdistyksen nimi on Suomen Urologiset Hoitajat – URHOT ry.


Yhdistyksen kotikaupunki on Helsingin kaupunki.

Tarkoitus ja toiminta


Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää urologista hoitotyötä valtakunnallisesti sekä ylläpitää urologista hoitotyötä tekevien hoitajien ammattitaitoa. Lisäksi yhdistys tekee yhteistyötä muiden pohjoismaiden sekä Euroopan urologisten hoitajien kanssa.


Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

 • järjestämällä vuosikokousten yhteyteen luento- ja keskustelutilaisuuksia ja opintokäyntejä
 • laatimalla valtakunnallisia urologisia hoito-ohjeita
 • tekemällä yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ja yhdistysten, ammattikorkeakoulujen, Suomen urologiyhdistyksen sekä Euroopan urologisten hoitajien järjestön EAUN kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus hankkia ja omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, asianomaisella luvalla toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa julkaisu-, tiedotus- ja kustannustoimintaa. Yhdistyksellä on lisäksi oikeus vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

Kieli


Yhdistyksen kieli on suomi.

Jäsenyyttä koskevat määräykset


Hallitus hyväksyy uudet jäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä urologisesta hoitotyöstä kiinnostunut, hoitotyön koulutuksen saanut henkilö. Yhdistyksen kannatusjäseneksi voi liittyä hallituksen hyväksymä henkilö, rekisteröity yhdistys tai muu oikeuskelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen kokouksissa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon.
Yhdistyksen myöntämää apurahaa saadakseen tulee olla yhdistyksen jäsen vähintään yhden kalenterivuoden ajan.
Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta ja jättää jäsenmaksunsa suorittamatta yhden vuoden ajalta, erotetaan hallituksen päätöksellä yhdistyksestä. Eronnut tai erotettu jäsen menettää kaikki oikeutensa yhdistyksessä.
Yhdistys voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavalla tavalla tai pitkäaikaisesti on vaikuttanut yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä on äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen toimielimet


Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokoukset ja yhdistyksen hallitus.


Yhdistyksen varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen toukokuun loppua ja syyskokous ennen marraskuun loppua. Yhdistyksen varsinaiset kokoukset voidaan pitää muuallakin kuin yhdistyksen kotipaikkakunnalla.
Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten.
Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Varsinaisesta kokouksesta ja ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava jäsenille Uutis Urho -lehdessä tai sähköisessä jäsenkirjeessä vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen poissa ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja.
Kokouskutsun laillisuuden tultua todetuksi kokous valitsee itselleen puheenjohtajan.
Yhdistyksen kokouksessa päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa se mielipide voittaa, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa
 • todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma
 • määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun suuruus,hyväksytään seuraavan vuoden talousarvio,
 • valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja (jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi) joka kolmas vuosi,
 • valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle,
 • valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä,
 • päätetään niistä lehdistä, joissa kokouskutsu julkaistaan,
 • käsitellään muut mahdolliset esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokouksessa esittää.

10§
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavia asioita:
valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa, todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä,esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauksien myöntämisestä tilivelvollisille, käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokouksessa esittää.

Yhdistyksen hallitus

11§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sekä yhdeksän (9) muuta jäsentä. Puheenjohtaja valitaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Yhdistyksen hallituksen jäsenet valitaan samoin kolmeksi vuodeksi, kolmen (3) ollessa vuoroittain erovuorossa. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen.Hallitus valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

12§
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kukin yksin ja hallituksen määräämä toimihenkilö yksin.

13§
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen poissa ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on saapuvilla. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja kannattaa, paitsi henkilövaaleissa arpa. Myös sähköisiä menetelmiä voidaan käyttää apuna hallitusten kokousten toteutuksessa.

14§
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokouksen antamien ohjeiden mukaan. Hallitus valmistelee lisäksi yhdistyksen kokouksessa esille tulevat asiat ja huolehtii päätösten toimeenpanosta.

Toiminta ja tilikausi

15§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätöksen on oltava valmiina tilintarkastajille vähintään kaksikymmentä (21) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.
Vaalikelpoisuus

16§
Yhdistyksen luottamustehtävään voidaan valita yhdistyksen jäsen. Luottamustoimeen valitun toimikausi kesää vaalikauden loppuun asti ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi yhdistyksen luottamustehtävästään. Tällöin hänen tilalleen luottamustehtävään valitaan uusi jäsen.

Jäsenmaksut

17§
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet ovat velvollisia maksamaan yhdistykselle jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. Kunniajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Sääntöjen muuttaminen

18§
Näiden sääntöjen muuttamiseksi vaaditaan, että sääntömuutokset ovat esillä yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa ja että muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

Toiminnan lopettaminen

19§

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä varsinaisessa kokouksessa ja ehdotuksen hyväksytyksi tullakseen on saatava kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Yhdistyksen varat käytetään tuolloin yhdistyksen tarkoitusta edistävään toimintaan purkamisesta päättäneen kokouksen päätösten mukaisesti.

20§
Niissä kohdin, joita ei ole edellä olevissa säännöissä erikseen mainittu, noudatetaan voimassa olevaa lakia yhdistysten toiminnassa.

21§
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.